ร่วมแสดงความยินดีกับแพทย์ไทยที่จบการอบรมที่ประเทศเกาหลี จะได้นำความรู้และเทคนิคมาช่วยกันพัฒนางานด้านเวชปฏืบัติเพื่อการเสริมสวยในประเทศไทยต่อไปครับ congratulation 9/10/18

Top
facebook